b

REGULAMIN

 

 

 

REGULAMIN ACTIVEMANIA Studio treningów funkcjonalnych, 41-902 BYTOM, ul. Jagiellońska 13/12

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów ACTIVEMANIA Studio treningów funkcjonalnych:

 1. Activemania Studio treningów funkcjonalnych świadczy usługi rekreacyjno – sportowe.
 2. Aby zostać Członkiem Klubu należy wykupić Karnet na określone zajęcia, proponowane przez Klub, wejście jednorazowe lub trening personalny.
 3. Członkami Klubu mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem Klubu i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą zostać Członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 4. Klient Klubu, który wykupił karnet otrzymuje od Klubu kartę, zwaną dalej karnetem.
 5. Kartę należy oddać pracownikowi recepcji każdorazowo przy wejściu do Klubu i odebrać przy wyjściu. Osoby nie posiadające Karty mogą nie zostać wpuszczone na teren Klubu.
 6. Wejście i korzystanie z usług Klubu następuje po okazaniu ważnej karty klubowej lub po opłaceniu wejścia jednorazowego (na określoną usługę). Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
 7. Opłata za jednorazowe wejście obejmuje możliwość skorzystania z jednych, udostępnionych przez Klub zajęć.
 8. Karnety „miesięczne” są ważne 30 dni od daty zakupu.
 9. Karnety Klubowe są imienne. Może się nim posługiwać wyłącznie jego właściciel (nie może odstępować karnetu innej osobie).
 10. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami „miesięcznymi”. Osoba posiadająca karnet „miesięczny” na dane zajęcia ma zagwarantowane uczestnictwo w tych zajęciach pod warunkiem nie spóźnienia się (przybycie do recepcji Klubu nie może w tym wypadku nastąpić później niż godzina rozpoczęcia zajęć). W przeciwnym wypadku Klub zastrzega sobie możliwość wpuszczenia osób z wejściówkami jednorazowymi lub innych.
 12. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy.
 14. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji. Aby otrzymać kluczyk należy pozostawić depozyt w postaci karnetu. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu dowodu osobistego lub 20 PLN.
 15. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20,00 złotych.
 16. Instruktorzy decydują we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia.
 17. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
 18. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.
 19. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć ruchowych ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na sportowe. Ćwiczący nie stosujący się do tego zalecenia nie będą wpuszczani na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, również w szafkach w szatniach, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
 20. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu. Klient wyraża zgodę na udostepnianie swojego wizerunku na zdjęciach w celach reklamowych i promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego osobą, proszony jest o poinformowanie recepcji Klubu w formie pisemnej.
 21. Ćwiczący powinni opuścić pomieszczenia do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem Klubu.
 22. Pracownicy Klubu mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Klubu, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
 23. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu.
 24. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia powyższych środków na teren Klubu.
 25. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu, środków odurzających i dopingujących oraz spożywania alkoholu.
 26. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm obyczajowych, wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne.
 27. Za dzieci pozostawione w „Kąciku dla dzieci” rodzice biorą pełną odpowiedzialność.
 28. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.
 29. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 30. Wykupienie Karnetu na zajęcia, wejścia jednorazowego, treningu personalnego korzystania z usług na podstawie kart Multisport, FitProfit,OK System, Fit Flex jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Dotyczy to także wynajmu sali do ćwiczeń oraz pozostawienia dzieci w „Kąciku dla dzieci”.
 31. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych godnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)